Sàn yêu cầu báo giá

Sàn yêu cầu báo giá 

Là một ứng dụng gừi yêu cầu báo giá cho các lĩnh vực có liên quan, với ứng dụng này chúng ta có thể gừi yêu cầu mua hàng, yêu cầu báo giá cho các lĩnh vực có liên quan, với ứng dụng này hy vọng người dùng có thể sử dụng ứng dụng này để đáp ứng được công việc của người dùng. 

+++

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác