Cách đưa yêu cầu khi chưa là thành viên của bidibook

Cách đưa yêu cầu khi chưa là thành viên của bidibook 

Bạn có thể đưa yêu khi bạn chưa là thành viên của bidibook. 

Hoặc có thể bạn là thành viên thì bạn có thể đăng nhập để đưa yêu cầu khi bạn là thành viên . 

Lưu ý: Bạn nên chọn hình ảnh trước khi đăng yêu cầu, có thể chọn cho mình một hình nào đó có liên quan. 

Sau đó sẽ quay lại cho bạn tiếp tục điền các trường còn lại để hoàn tất yêu cầu của mình. 

Bước 2 của đưa yêu cầu khi chưa là thành viên. 

< Lùi Đến >

Tin tức khác