Cách đăng yêu cầu khi đã là thành viên

Cách đăng yêu cầu khi đã là thảnh viên 

Đăng nhập xong chuyển sang bước 2 là đăng yêu cầu. nếu bạn chưa là thành viên vui lòng đăng ký thành viên rồi đưa yêu cầu vẫn được. 

< Lùi Đến >

Tin tức khác